مدیر

 

مدیر حراست: سید رضا نبوی

مسئول دفتر : حسن جعفری 

تلفن:     55912299   031

تلفکس:  55516600   031