مدیر


مدیر حراست: امیر حسین حاجی اکبری

مسئول دفتر: سیدمهدی سادات فر

تلفن:     55912299   031

تلفکس: 55516600  031