قانون مقررات انتظامی هیأت علمی

اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های عمومی به عنوان شیوه ای موثر در پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم به شمار می رود.

تخلفات انتظامی و جرایم
ماده 7- تخلفات انتظامی و جرایم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی به قرار زیر است:
1- ترک خدمت و یا غیبت بدون اجازه یا عذر موجه
2- تخلف از اجرای قوانین و مقررات دانشگاه
3- سهل انگاری یا غرض ورزی در انجام وظایف
4- تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات دانشگاه
5- استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی
6- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.
7- تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و اسناد و مدارک دانشگاه اعم از محرمانه و غیرآن
8- افشاء سؤالات امتحانی و یا تعویض برگ های امتحانی و یا تغییر اوراق
9- افشاء اسناد محرمانه دانشگاه
10- از بین بردن و اخفای غیرمجاز اسناد و مدارک دانشگاه و حیف و میل اموال و وجوه دولتی
11- اعتیاد و ارتکاب اعمال خلاف عمومی که موجب هتک حیثیت و شؤون شغلی است.
12-ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی
13- عضویت در یکی از فرق ضاله و ساواک منحله و تشکیلات فراماسونری و مشابه آن
14- عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و گروههای الحادی
15- القاء اندیشه های الحادی و توهین به مقدسات اسلامی
16- ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل به تعطیل کشاندن کلاسها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات به طور غیرمجاز در محیط دانشگاه 
مجازات های انتظامی
ماده 8- انواع مجازات ها به ترتیب اهمیت عبارتند از:
1- احضار و اخطار شفاهی
2- اخطار کتبی با درج در پرونده
3- توبیخ کتبی با درج در پرونده
4- کسر حقوق و مزایای دریافتی تا یک سوم، از یک ماه تا سه ماه.
5- تعلیق رتبه از یک سال تا دو سال
6- تنزل یک پایه
7- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال
8- بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت، کسور بازنشستگی افرادی که خدمت آنان بازخرید می شود به آنان مسترد خواهد شد و کسر یک سال خدمت، یک سال محسوب می شود.
9- اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط
10 - اخراج از مؤسسه متبوع و محرومیت از پذیرش در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
11 - انفاصل دائم از خدمات دولتی