سامانه ۲۰۱۳ پل ارتباطی با حراست کل

طی دستورالعمل سازمان حراست کل کشورسامانه تلفنی 2013 به منظور برقراری ارتباط مستقیم کارکنان سازمان‌ها و عموم مردم با سازمان حراست کل کشور فعال گردید.

هرگونه گزارشی که از طریق این سامانه به سازمان حراست کل کشور فرستاده شود، بررسی شده و توضیحات لازم از حراست مربوطه برای پاسخگویی اخذ می گردد.