هدف دشمنان از به دام انداختن نخبگان

هدف دشمنان از به دام انداختن نخبگان چیست
هدف کلی از به دام انداختن متخصصان و نخبگان کشور تنها و تنها به جهت ایجاد اخلال در نظم مراکز مختلف از قبیل حمل و نقل، شبکه برق و غیره، آنهم بخاطر ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت براندازی نظام بوده است.