مخاطبین پیش فروش شده

مخاطبین پیش فروش شده
شبکه های ماهواره ای و اینترنت از جمله دام هایی هستند که بسیاری از فریب خوردگان را بدام انداختند،برخی رسانه ها با پخش آگهی های رژیم صهیونیستی در واقع اعتماد مخاطبین خود را پیش فروش می کنند. ببینید چگونه برخی از این مخاطبین بدام افتادند، بخش دوم از مستند زیبای «برای جاسوسی» درمورد راه ها و فعالیت های جدید جاسوسی.