تخلیه تلفنی

تخلیه تلفنی

قسمتی از مستند ردپای گرگها . تلاش برای تخلیه تلفنی اطلاعات توسط گروهک منافقین از بعضی از مسئولین در ایران و گزارش آن به رژیم صدام.
 

نمایش فیلم