حراست از دیدگاه رهبری

گزیده‌ای از فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با جایگاه حراست
 

«باید با مردم مرتبط باشید، اطلاعات مردم برای شما ناگزیر است. رابطه خود را با مردم محکم کنید؛ کاری کنید که مردم با شما قربه الی ا... همکاری کنند. مهمترین وظیفه مسئولان خدمت به مردم است؛ زیرا فلسفه وجودی حکومت در اسلام، انجام امور مردم و خدمت رسانی به مردم است. عشق ورزی و محبت واقعی به مردم و رفتار همراه با لطف و محبت با آنان از وظایف اصلی مسئولان نظام اسلامی است و مسئولان در برخورد با لغزش های احتمالی مردم باید همراه با عفو و گذشت برخورد نمایند. چشم‌پوشی از خطاهای قابل اغماض مردم را، متفاوت از برخورد با قانون شکنان و گروه‌ها و باندهای خاص منفعت جو و قدرت‌طلب بدانید، منفعت عامه مردم بر منفعت گروه‌های خاص مقدم است و اغماض از خطاها و سودجویی‌های این گروه‌ها و باندها ظلم و بی عدالتی است.»