کارشناسان  ارتباط با کارشناسان حراست
 
سمت شغلی   شماره تماس
کارشناس پرسنلی     55912296   031
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات    
کارشناس مسئول دانشجویی برادران     55912295   031
کارشناس دانشجویی خواهران     55912297   031
کارشناس اسناد     55912188   031