کارشناسان  ارتباط با کارشناسان حراست
 
سمت شغلی   شماره تماس
کارشناس پرسنلی    55912296   031
کارشناس مسئول دانشجویی برادران    55912295   031
کارشناس دانشجویی خواهران    55912297   031
کارشناس اسناد    55912188   031